เราได้จัดทำเว็บไซต์ Healthy Life Store ขึ้น เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า โดยเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการ ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเรา(Healthy Life Store) กับผู้ใช้บริการ โดยท่านที่ประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด เราเองขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

เนื้อหา

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Healthy Life Store ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาในเว็บไซต์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ โลโก้ และอื่นๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการที่เนื้อหาเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด หรือรูปภาพไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง Healthy Life Store ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ทางปัญญา / เครื่องหมายการค้า

รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ Healthy Life Store รวมทั้ง codes ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือทั้งหมด เนื้อหาในเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลต่างๆ อาทิ เนื้อหา รูปภาพ โลโก้ สัญลักษณ์ และอื่นๆ (เว้นแต่จะระบุแหล่งที่มาจากแหล่งอื่น) ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเรา ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ในส่วนของราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำ เสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.Healthy Life Storecs.co.th นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าโดยตรงกับพนักงานขายของบริษัทฯ ได้

การขายและการสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง) เมื่อท่านได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญาหาโปรดแจ้งผ่าน Callcenter ทันทีก่อนรับสินค้า ราคาที่ระบุในเว็บไซต์ healthylifeshops.com เป็นราคาสินค้าที่ไม่ได้รวมค่าติดตั้ง กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้บริการติดตั้งสินค้า สามารถสั่งซื้อบริการติดตั้งเพิ่มเติมได้ โดยแจ้งผ่าน Callcenter

คูปองบริการทุกใบทำการพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ healthylifeshops.com สามารถใช้ได้ตามที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แจ้งไว้เท่านั้น เช่น เป็นส่วนลดจากราคาสินค้า และบริษัท ไม่รับผิดชอบต่อคูปอง/ตัวเลข อ้างอิงของคูปองที่พิมพ์ออกจากระบบแล้ว และเกิดการสูญหายหรือถูกขโมยไปในทุกกรณี โดยคูปองหรือเลขที่อ้างอิงนี้ไม่สามารถทำขึ้นใหม่/นำมาใช้ใหม่ ไม่ว่าเพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจากมีการทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากท่านได้ใช้คูปองภายในกำหนดวัน หมดอายุ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้คูปอง/เลขที่อ้างอิงนั้นๆ