MIS-C ภาวะแทรกซ้อนหลังเด็กหายป่วยจากโควิด-19

ในบทความกล่าวถึงลักษณะของภาวะ MIS-C ในเด็ก และการรักษา

ผลงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปี่ที่ 4