เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด 19

ในบทความกล่าวถึงประสิทธิภาพของวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ละบริษัทว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ผลงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปี่ที่ 4