ฝุ่นเข้าตาทำอย่างไรดี

ในบทความกล่าวถึงการปฏิบัติตัวเมื่อฝุ่นเข้าตา

ผลงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปี่ที่ 4