ที่ตรวจตั้งครรภ์มีการทำงานอย่างไร

ในบทความกล่าวถึงที่ตรวจตั้งครรภ์แต่ละชนิด การแปลผล เวลาที่ควรตรวจ

ผลงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปี่ที่ 4